Vides konsultācijas

Ietekmes uz vidi novērtējumi:

  • Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana, kas ietver vides pārskata sagatavošanu, apspriešanu, konsultēšanos ar vides institūcijām un Vides pārraudzības valsts biroju un rekomendāciju izstrādi plānošanas dokumentam, lai pirms to apstiprināšanas novērstu tos risinājumus, kas būtiski var ietekmēt vidi.
  • Iesnieguma sagatavošana sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.
  • Ietekmes uz NATURA 2000 teritoriju novērtējuma sagatavošana.